Curso Shiatsu Enero 2015

 

Curso Shiatsu Febrero 2015

 

KARATE-NINJUTSU HAUR TXAPELKETA